2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği 06 Temmuz-09 Kasım 2008 Dönemi Yönetim Kurulu,  6 Temmuz 2008 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurul’da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş ve Türkiye gündeminden kopuk bir Dernek yönetimi anlayışı olamayacağı gerçeğinden hareketle, çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle dört ay boyunca görev yapmıştır.

Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek ve farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü çalışmalar maddi bir çıkar beklemeksizin yapılan ve katılımcıların kişisel gelişimlerine olanak tanıyan çalışmalardır. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde gerek örgüt içi işleyiş açısından, gerekse de toplumsal kontrol mekanizmalarına dönük ve her an hesap vermeye yönelik şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur.

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği yönetimi, dört ay boyunca kendi içinde büyük önem verdiği demokratik ve çoğulcu yönetim anlayışı doğrultusunda, Türkiye sorunlarına karşı duyarlı olmanın her zamankinden çok daha fazla önemli olduğu bir dönemde, ülke gündemini temel alan çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonu ile ulusumuzun bölünmez bütünlüğünün ancak eşitlikçi demokratik, sosyal hukuk devleti kuralları ile sağlanacağı gerçeği ile ötekileyici ve ayrımcı söylemlere karşı bir duruş sergilemiştir.

Bilindiği üzere, Dernek çalışmaları tamamıyla bir “GÖNÜL“ işidir.  Dernek yönetimleri, üyelerinin gönüllülük esası ile olan çalışmalarını teşvik etmek amacıyla katılımı arttıracak çeşitli faaliyetler yapar ve onların dernek çalışmalarına katılarak yeni bir ses ve yeni bir nefes sağlayacak bilgi ve birikimlerini diğer üyelerle paylaşmalarını destekler. Yönetim Kurulu olarak “yöneten azınlık” fikrine tamamen karşı olan bir duruşla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çalışma grupları desteklenerek, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla Derneğin hep beraber daha ileriye taşınması fikri, yapılan uygulamalarla hayata geçirilmiştir.

Derneğin uzun soluklu projeler üretebilmesinin ve üyeleri arasında gerçek ve kalıcı bir iletişim kurulabilmesinin temel koşulu, üyelerinin bir araya gelerek gönüllülük esasına göre çalışmalar yapmasıdır. Çalışma Gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. ODTÜ’lü olma bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde çalışma gruplarındaki katılım arttıkça, bu gruplarda üretilen bilgi ve projeler de çeşitlenecektir. Ortak aklın süzgecinden geçmiş ve toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasında katkıda bulunmak Derneğin temel görevidir.

Geçtiğimiz dönem boyunca “Gönüllülük” esasına dayalı çalışmalarla, gelen taleplere her geçen gün daha fazla tatmin edici seviyede cevap verebilmek için Derneğimiz, kurumsal bir yapıda yönetilmiş, üyelerimizin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ve karar verme süreçlerine katkıda bulunabilecekleri çeşitli söyleşi ve toplantılar düzenlenerek bu durum teşvik edilmiş ve bu demokratik zihniyetle yapılan çalışmaların verimi arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında üyelerin Dernek strateji ve faaliyetlerini belirlemesi hiyerarşik katı yapıları kırmış ve bireyler arası dayanışmayı güçlendirmiştir. Aynı zamanda gönüllü çalışmalar sayesinde üyelerimizin toplumsal örgütlenme ve karar süreçlerinde etken bir rol oynaması amaç edinmiş, toplum ve ülke gündemi gözetilerek sürdürülen toplumsal hizmetler açısından, değişiklik ve iyileştirme önerilerine katkı sağlamışlardır.

Referans olarak barış, insan hakları, anti-ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen bir dernek yaratılmıştır. Bu durum, hem ODTÜ vizyonuna, hem de yurttaşlık ve dernekçilik esasına vurgu yapması bakımından son derece önemlidir.

Derneği, demokratik bir ortamda, üyelerle birlikte yönetmek ve toplumda oluşan ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği imajını daha da pekiştirmek için Dernek Yönetimi, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ve ekip ruhu ile özverili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar üyeler tarafından son derece olumlu algılanmış ve onlardan alınan destek doğrultusunda çalışmalar daha da ivme kazanmış ve verimli projeler ortaya çıkmıştır.

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir